תמיכות בתחומי החינוך והספורט

תמיכות בתחומי החינוך והספורט

עיריית חדרה קוראת לעמותות וארגונים לתבחיני ועדת התמיכות להגיש בקשה לקבלת תמיכה מתקציב 2018

 

עיריית חדרה קוראת לעמותות העומדות בדרישות החוק להגיש בקשה לתמיכות בתחומי החינוך והספורט.

התמיכות יחולקו מהתקציב השוטף לשנת 2018, בכפוף להחלטת מועצת העירייה, לעמותות הפועלות בתחומה של העיר חדרה אשר עונות לתנאים המפורטים בתבחיני התמיכות.

בהתאם למדיניות של הנהלת העירייה הוחלט להעניק בשנת 2018 תמיכות עבור הספורט ההישגי, בכפוף להחלטת מועצת העירייה ולאישורו של תקציב מאושר על-ידי משרד הפנים.

תמיכה בסך 953 אלף שקלים תוענק לקבוצת ספורט הפועלת בחדרה, בעלת ההישגים הגבוהים ביותר בתחום הכדורגל, אשר זכתה באליפות באחת משלושת הליגות הבכירות, בענף הקבוצתי,  בשלוש השנים האחרונות.

על-פי המדיניות של הנהלת העירייה יוענקו תמיכות לארגונים העוסקים בספורט הימי.

תמיכה בגובה 50 אלף שקלים תוענק לעמותות הרשומות באיגוד השייט הישראלי, אשר להן מערך חוגים של יותר מ-120 תלמידים שהם תושבי העיר.

הסכום יחולק בין העמותות באופן שכל עמותה תקבל את החלק היחסי בהתאם ליחס התלמידים תושבי חדרה הרשומים בעמותה, לבין מספר התלמידים תושבי חדרה הרשומים בכל העמותות המבקשות תמיכה.

בנוסף תוענק תמיכה באמצעות ערבות לבנק בגובה 4 מיליון שקלים לצורך הלוואה לקבוצות ספורט אשר זכו באליפות באחת משלושת הליגות הבכירות, בענף הקבוצתי, בשלוש השנים האחרונות.

בתחום החינוך יחולקו 250 אלף שקלים לגני ילדים של מוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים. התמיכה מיועדת לגני הילדים של מוסדות החינוך המוכרים על-ידי משרד החינוך, אשר סעיף 11א לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג – 1953 (להלן: "חוק נהרי") והתקנות שהותקנו מכוחו, לא חלים עליהם.

התמיכות יחולקו בין גני הילדים באופן שכל גן יקבל חלק יחסי בהתאם ליחס של מספר התלמידים תושבי חדרה הלומדים בגן, לבין מספר התלמידים תושבי חדרה הלומדים בכל הגנים המבקשים תמיכה, ובתנאי שההרשמה אושרה על-ידי אגף החינוך של עיריית חדרה.

285 אלף שקלים יחולקו לבתי ספר א'-י"ב מוכרים שאינם רשמיים ואינם מוכרים שאינם רשמיים, אשר אינם מקבלים תקצוב במסגרת התקציב השוטף. מתוכם סך של 85,228 שקלים מותנה באישור הגדלת תקציב.

התמיכה מיועדת למוסדות חינוך מוכרים ושאינם מוכרים, אשר סעיף 11א לחוק חינוך ממלכתי והתקנות שהותקנו מכוחו, לא חלים עליהם ואשר גיל התלמידים בהם לא עולה על 18 שנים.

הסכום המיועד לתמיכה יחולק בין מוסדות החינוך באופן שכל בית ספר יקבל חלק יחסי בהתאם ליחס של מספר התלמידים תושבי חדרה הלומדים בו, לבין מספר התלמידים הלומדים בכל בתי הספר המבקשים תמיכה, ובתנאי שההרשמה אושרה על-ידי אגף החינוך של עיריית חדרה.

את הבקשה לתמיכה זכאית להגיש כל עמותה שביכולתה להוכיח פעילות של לפחות שלוש שנים בחדרה. טופס בקשה ניתן לקבל בעיריית חדרה אצל מרכזת ועדת התמיכות מימי אלימלך, או באתר האינטרנט של העירייה: www.hadera.muni.il. את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מיום ראשון ה-15 באפריל 2018 במשרדה של מרכזת הוועדה.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה