פתיחת חשבונות בנק למוסדות חינוך בעיר

פתיחת חשבונות בנק למוסדות חינוך בעיר

מועצת העיר אישרה פתיחה של חשבונות בנק למוסדות חינוך הפועלים בהתאם למודל הניהול העצמי המאפשר להם להתנהל כארגון עצמאי

בהתאם לסעיף 193 לפקודת העיריות אישרה מועצת העיר פתיחת חשבונות בנק למוסדות חינוך בחדרה, 151 חשבונות בנק לגני ילדים ו-22 חשבונות לבתי ספר.

פתיחת החשבונות מתחייבת ממודל הניהול העצמי במוסדות החינוך בעיר. בבסיס המודל עומד איגום של מרב המשאבים הגמישים המוקצים למוסדות החינוך ממקורות שונים כמו משרד החינוך, הרשות המקומות ומקורות נוספים, והעברתם לרשות המוסד החינוכי שהמשאבים יהיו זמינים עבורו והוא יוכל להפנותם לטובת היעדים והצרכים שהגדיר לעצמו.

איגום המשאבים והאוטונומיה התקציבית מאפשרים ייעול והקצאת משאבים בהלימה גבוהה יותר למטרות הפדגוגיות. בנוסף, הרחבת האוטונומיה והסמכות מעצימה את המוסד החינוכי, ובד בבד גם מאפשרת לדרוש ממנו להיות מחויב ואחראי לתוצרים החינוכיים שלו.

פתיחת חשבונות הבנק שאישרו חברי מועצת העיר, הועלתה בישיבת המועצה עלפי פקודת העיריות, בהתאם לסעיף אשר לפיו "כל הכספים השייכים לקופת העירייה, או המתקבלים בשבילה ועל חשבונה ישולמו מיד לחשבון העירייה בבנק שהמועצה תקבע באישורו של הממונהבאין בנק בתחום העירייה תובטח שמירת הכספים לפי כללים שתקבע לעניין זה המועצה באישורו של הממונה".

עלפי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך, הרשות המקומית נדרשת לפתוח חשבון בנק בבעלותה עבור כל מוסד חינוכי בניהול עצמי ובמסגרתו תנוהל הפעילות הכספית השוטפת של אותו מוסד. לחשבון זה יועבר תקציב "סל תלמיד" המורכב מהשתתפות משרד החינוך והרשות המקומית וכן יועברו אליו תקציבים ממקורות נוספים, כגון הכנסות מפעילויות נוספות המתבצעות בתחומי מוסדות החינוך או מהשכרת מתקניהם. חשבון הניהול העצמי ינוהל במתכונת של משק כספים סגור והוא יהיה מוגבל באופן שלא יהיה אפשר למשוך ממנו משיכת יתר.

החשבון אינו כולל ניהול תשלומי ההורים, וזאת ייעשה בחשבון בנק ייעודי נפרד, בלתי תלוי בחשבון הניהול העצמי, תוך שמירת הפרדה בין החשבונות.

מתחילת העשור העבירה עיריית חדרה בהדרגה את כל בתי הספר היסודיים למודל ניהול עצמי, ואף הוכרזה לפני כשנתיים כרשות מצטיינת בניהול עצמי, וזאת לאור התנהלות טובה של הרשות ובתי הספר בפן הכלכליתפעולי, לרבות העברה סדירה של סל התלמיד, דיווחים סדירים של בתי הספר והמלצתה של הממונה לניהול עצמי במחוז.

בעיריית חדרה מדגישים כי מדובר בתפיסה ניהולית חינוכית שבסיסה מתן אוטונומיה וסמכות לבית הספר, במטרה לאפשר לבית הספר לפעול כארגון עצמאי, הן בהיבט הפדגוגי, הן בהיבט הארגוני והן בהיבט הכלכלי. תפיסה זו מציבה את מוקד קבלת ההחלטות בתוך בית הספר במקום מחוצה לו. משאבים פדגוגיים וכלכליים מועברים ממשרד החינוך ומהרשויות המקומיות ישירות למנהל בית הספר ולצוות החינוכי שלו, ולבית הספר מוקנית גמישות וסמכות בניהול משאבים אלו. בית הספר קובע את סדר העדיפויות שלו ומפנה את המשאבים לטובת היעדים והצרכים שהגדיר לעצמו. העצמאות הניהולית מרחיבה את האוטונומיה של בתי הספר ובכך מגדילה את יכולתם לעמוד ביתר הצלחה ביעדים שהציבו לעצמם.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה