אושרו הנחיות לאתרי בנייה

אושרו הנחיות לאתרי בנייה

הוועדה המקומית אישרה הנחיות לאתרי בנייה והריסה, שיחייבו קבלנים להגיש גם תוכנית להתארגנותם באתר, לרבות תיאומים מול גורמי העירייה

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה הנחיות לאתרי בנייה ברחבי העיר, לרבות תיאומים נדרשים מול גורמי העירייה.

ההנחיות מחייבות כל פרויקט של בנייה (כולל תוספת בנייה) או הריסה בעיר, ועלפיהן יש לכלול בכל בקשה להיתר, גם תוכנית להתארגנות באתר.

על תוכנית ההתארגנות לכלול סימון של אתר הבנייה ושל גדר היקפית, שירותים כימיים, מיקום מוצע למכולת פסולת, מיקום לעגורן, מיקום משרד המכירות, וכן אמצעי הגנה על הסביבה הקרובה. בנושא איכות הסביבה יש לעמוד בהנחיות המרחביות של הוועדה המקומית, הכוללות התקשרות עם אתר פסולת בנייה מאושר עלידי המשרד להגנת הסביבה; העברת עודפי עפר לאתר מורשה או שימוש בו באתר עבודה אחר; פירוק אסבסט, אם קיים, ופינוי מהשטח לאתר מורשה.

כמו כן על היזם לתאם מול מחלקת התשתיות בעירייה נושאים כמו כניסות ויציאות לאתר הצבת מכולות לפינוי פסולת; מיקום העגורן, חסימת מדרכות ככל שנדרש; עבודה נדרשת מחוץ לתחום המגרש והסדרי תנועה ככל שנדרשים.

ככל שקיים צורך לשימוש בשטחים ציבוריים, על היזם לקבל אישור ממחלקת הנכסים בעירייה, בכפוף לחתימה על הסכם שימוש זמני ותשלום דמי שימוש.

יודגש כי האחריות למילוי אחר ההנחיות היא של יזמי הפרויקטים, וכי אי עמידה בהנחיות הללו עשויה לגרור הוצאת צו הפסקת עבודה מנהלי ועצירת עבודה בפועל בעזרת שיטור.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה